PMA-800 integrity testers

FIA 40 automatic integrity tester

FIA-50 full-automatic integrity tester

二、完整性测试仪

专业生产各类半自动、全自动完整性测试仪
适用于药厂滤芯完整性检测及过滤材料起泡点测试